YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của phân tử CO2 cuổi cùng sẽ có mặt ở chất nào sau đây? 

  • A. O2 thải ra.
  • B. Glucôzo.     
  • C. 02 và glucôzo. 
  • D. Glucôzo và H20.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sản phâm quang hợp gồm O2, C6H12O và H2O. Trong đó các nguyên tử O trong O2 có nguồn gốc từ H2O được tạo ra trong pha sáng; còn các nguyên tử o trong C6H12O6 và H2O có nguồn gốc từ CO2 được tạo ra trong pha tối.

  → Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139890

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON