YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hô hấp hiếu khí, từ 1 phân tử glucô đã tổng hợp được bao nhiêu phân tử ATP? 

  • A. 2ATP.
  • B. 34ATP.
  • C. 36 ATP.    
  • D. 38 ATP.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình hô hấp hiếu khí gồm các giai doạn:

  - Đường phân:

  1 glucose —► 2 phân tử axit pvruvic(C3H4O3) + 2 ATP + 2NADH.

  Chu trình Creb:

  2 phân tử axit pyruvic(C3H403) → 6C02, 2ATP. 2FADH2, 8NADH.

  Chuồi truyền e: 2FADH2, 10NADH → 34ATP.

  Như vậy từ lglucôzơ → 38ATP.

  → Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF