YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây khồng phải là nguyên liệu cùa pha tối? 

  • A. ATP. 
  • B. C02.  
  • C. NADPH.  
  • D. Glucôzo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phưong trình rút gọn của pha tối:

  6CO2+ 18ATP+ 12NADPH → → → → → C6H|206 + 18ADP + 18Pi + 12NADP+ Glucôzơ không phải là nguyên liệu của pha tối.

  —> Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF