YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về pha sáng của quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Pha sáng của quang họp là pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP vàNADPH .
  • B. Pha sáng của quang hợp là pha chuvên hoá năng lượng cùa ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong NADPH .
  • C. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hoá nâng lượng của ánh sáng đã được caroten hấp thụ chuyển thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH .
  • D. Pha sáng của quang họp là pha chuyên hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Pha sáne của quang hợp là: Pha chuyển hoá năng lượng cùa ánh sáng dà được diệp lục hấp thụ thành năng lượng cùa các liên kết hoá học trong ATP và NADPH.

  —> Đáp án A.

  Đáp án B sai, vì năng lượng được hấp thụ không chỉ tồn tại trong các liên kết hoá học cùa NADPH mà còn trong ATP.

  Đáp án C sai, vì năng lượng được hấp thụ và chuyển thành hóa năng là nhờ diệp lục, còn caroten không trực tiếp tham gia quang hợp.

  Dáp án D sai, vì năng lượng được hấp thụ không chi tồn tại trong các liên kết hoá học của ATP mà còn trong NADPH.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON