ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến. Nếu giao tử đột biến này kết hợp với giao tử Ab thì tạo thành hợp tử có kiểu gen nào sau đây?

  • A. AaaBBb
  • B. AAaBBb
  • C. AAaBbb
  • D. AaaBbb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đột biến lặp đoạn, chuyển đoạn có thể làm tăng số lượng gen trên NST

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74994

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON