YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa.

  II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được F1 có 91% số cây hoa đỏ.

  Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có 1/9 số cây hoa trắng. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa.

  • A. 1         
  • B. 4                 
  • C. 3               
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  P: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa Tần số alen A= 0,7 ; a = 0,3

  I, nếu ngẫu phối quần thể có cấu trúc: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa → I sai

  II, sai, (5AA : 4Aa)× (5AA : 4Aa) →(7A:2a)× (7A:2a) → aa = 4/81 → Aa = 77/81

  III: cho các cây hoa đỏ tự thụ phấn: tỷ lệ hoa trắng là:\( \frac{4}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{9}\)→ III đúng

  IV: nếu tự thụ phấn quần thể này sẽ có \(\begin{array}{l} 0,5 + 0,4 \times \frac{1}{4}AA:0,4 \times \frac{1}{2}Aa:0,1 + 0,4 \times \frac{1}{4}aa\\ 0,6AA:0,2Aa:0,2aa \end{array}\)

  nên IV đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74857

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON