YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

       (1) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit, đun nóng.

       (2) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.

       (3) Cho phèn chua vào dung dịch sôđa

       (4) Cho vôi sống vào dung dịch Cu(NO3)2

       (5) Cho AgNO3 dư  vào dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 và HCl

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (1) H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

  (2) Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3

  (3) Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 (dung dịch sôđa) + 3H2O →  2Al(OH)3↓  + 3CO2 + 3Na2SO4

  (4) CaO (vôi sống) + Cu(NO3)2 + H2O → Ca(NO3)2 + Cu(OH)2↓

  (5) AgNO3 + HCl →  AgCl + HNO3

  Vậy có 4 phản ứng tạo kết tủa là (2), (3), (4) và (5).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON