• Câu hỏi:

  Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Tỉ khối của Z so với khí H2 là 16. Phát biểu đúng là

  • A. Công thức hóa học của X là CH3COOCH=CH2.
  • B. Chất Z có khả năng tham gia phản ứng tách nước tạo anken
  • C. Chất Y có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
  • D. Các chất Y, Z không cùng số nguyên tử H trong phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC