YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho a gam hỗn hợp X tan hết vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,32M và NaNO3 0,8M, thu được dung dịch Z chứa b gam các chất tan đều là muối trung hòa và 1,792 lít khí NO (ở đktc). Dung dịch Z phản ứng với dung dịch KOH dư thấy có 68,32 gam muối trung hòa và 1,792 lít khí NO (ở đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn và 183a = 50b. Giá trị của b gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 120,00.
  • B. 118,00.
  • C. 115,00.
  • D. 117,00.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(m\left( {Mg,Fe,Cu} \right) = 0,8a\left( g \right);{m_O} = 0,2a\left( g \right)\). Đặt \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 1,32x \Rightarrow {n_{NaN{O_3}}} = 0,8x\).

  \(\left\{ {\left( {Mg,Fe,Cu} \right);O} \right\} + \left\{ {{H_2}S{O_4}:1,32x;NaN{O_3}:0,8x} \right\} \to NO:0,08 + {H_2}O\left\{ {\left( {M{g^{2 + }},F{e^{? + }},C{u^{2 + }}} \right);N{a^ + }:0,8x;NH_4^ + ;SO_4^{2 - }:1,32x;NO_3^ - } \right\}\) 

  \(\left\{ {\left( {M{g^{2 + }},F{e^{? + }},C{u^{2 + }}} \right);N{a^ + }:0,8x;NH_4^ + ;SO_4^{2 - }:1,32x;NO_3^ - } \right\} + KOH:1,22 \to \left\{ {{K^ + }:1,22;N{a^ + }:0,8x;SO_4^{2 - }:1,32x;NO_3^ - } \right\}\) 

  \({n_{{H^ + }}} = 2{n_O} + 10{n_{NH_4^ + }} + 4{n_{NO}} \Rightarrow {n_{NH_4^ + }} = \left( {0,264x - 0,0025a - 0,032} \right){\rm{ mol}}\).

  Bảo toàn nguyên tố nitơ: \({n_{NO_3^ - /Y}} = {n_{NO}} + {n_{NH_4^ + }} + {n_{NO_3^ - /Z}} \Rightarrow {n_{NO_3^ - /Z}} = 0,536x + 0,0025a - 0,048\) 

  Bảo toàn điện tích: \({n_{{K^ + }}} + {n_{N{a^ + }}} = 2{n_{SO_4^{2 - }}} + {n_{NO_3^ - }} \Rightarrow 1,22 + 0,8x = 3,176x + 0,0025a - 0,048\) 

  \(b = m\left( {Mg,Fe,Cu} \right) + {m_{N{a^ + }}} + {m_{NH_4^ + }} + {m_{SO_4^{2 - }}} + {m_{NO_3^ - }} = 183,104x + 0,91a - 3,552\]) 

  \(\Rightarrow 183a = 50 \times \left( {183,104x + 0,91a - 3,552} \right)\) 

  Giải hệ có: \(x = 0,5{\rm{ mol;a = 32}}\left( g \right) \Rightarrow b = 117,12\left( g \right)\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA