YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1 thu đuợc dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư đuợc 100,45 gam kết tủa. Phần trăm khối luợng muối MCl trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 45,00%.
  • B. 42,00%.
  • C. 40,00%.
  • D. 13,00%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt \({n_{{M_2}C{O_3}}} = x;{n_{MHC{O_3}}} = y;{n_{MCl}} = z \Rightarrow {n_{HCl{\rm{ phan ung}}}} = 2x + y$\) 

  Bảo toàn nguyên tố Clo: \({n_{AgCl}} = 0,7 = 2x + y + z;{n_{C{O_2}}} = 0,4 = x + y\) 

  \({m_X} = 32,65 = \left( {2M + 60} \right).x + \left( {M + 61} \right).y + \left( {M + 35,5} \right).z\) 

  \(\Rightarrow 32,65 = M.\left( {2x + y + z} \right) + 60.\left( {x + y} \right) + y + 35,5z\) 

  \( \Rightarrow 0,7M + y + 35,5z = 8,65 \Rightarrow 0,7M < 8,65 \Rightarrow M < 12,36\) 

  => M là Liti => M = 7 giải hệ có: x = y = 0,2 mol; z = 0,1 mol.

  \( \Rightarrow \% {m_{MCl}} = 0,1 \times 42,5 \div 32,65 \times 100\%  = 13,02\% \).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA