YOMEDIA
NONE
 • Choose the word or phrase (a, b, c or d) that best fits the blank space in each sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Several rare species are dying ______ owing to human beings' deforestation and careless hunting.

  • A. up
  • B. out
  • C. away
    
  • D. down

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  die out: chết sạch, biến mất hoàn toàn
   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON