ADMICRO
 • Câu hỏi:

  They are all at work doing some research ______ alternative sources of energy.

  • A. for
  • B. in
    
  • C. on
  • D. with
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  do the research on....: làm thí nghiệm/nghiên cứu trên....
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE