YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa trắng thuần chủng lai với cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng; F1 thu được toàn cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm 24%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn là giống nhau và không phát sinh đột biến mới.

  Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

  I. F2 có 10 loại kiểu gen

  II. F1 có hoán vị gen với tần số 20%

  III. F2 có cây thân cao, hoa đỏ chiếm 51%

  IV. Cây thân cao, hoa đỏ ở F2 có 4 loại kiểu gen

  V. Kiểu gen cây F1 là \(\frac{{Ab}}{{aB}}\)

  • A. 4   
  • B. 2          
  • C. 3         
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  F1 thu được toàn cây thân cao, hoa đỏ → hai tính trạng này là trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa trắng Quy ước: A- thân cao ; a- thân thấp ; B- hoa đỏ ; b- hoa trắng

  Đời con cho thân cao hoa trắng (A-bb) = 24% ≠ 3/16 →hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường và có HVG

  Tỷ lệ aabb = 0,25 – 0,24 = 0,01 →ab = 0,1 → là giao tử hoán vị ; f=20%

  \(P:\frac{{Ab}}{{Ab}} \times \frac{{aB}}{{aB}} \to F1:\frac{{Ab}}{{aB}};f = 20\% ;A - B - = 0,5 + aabb = 0,51;A - bb = aaB - = 0,24;aabb = 0,01\)

  • Xét các phát biểu

  I đúng, có 10 kiểu gen

  II đúng III đúng

  IVsai, có 5 kiểu gen \(\frac{{AB}}{{AB}};\frac{{AB}}{{ab}};\frac{{AB}}{{aB}};\frac{{AB}}{{Ab}};\frac{{Ab}}{{aB}}\)

  V đúng 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON