ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  ở một loài động vật, cho phép lai P: ♂ \(AaBbX_E^DX_e^d\,\, \times \,\,AaBBX_E^DY\) ♀. Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng. Cho các phát biểu sau:

  (1) Có tối đa 16 loại trứng và 4 loại tinh trùng.

  (2) Số loại kiểu hình tối đa có thể được tạo ra ở thế hệ sau là 15 kiểu hình.

  (3) Số loại kiểu gen tối đa có thể được tạo ra ở thế hệ sau là 48 kiểu gen.

  (4) Số loại kiểu hình tối đa của giới đực ở đời con là 24

  (5) Nếu có 5 tế bào sinh tinh ở phép lai P giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị thì số loại tinh trùng tối đa là 12.

  Có bao nhiêu phương án sau đây đúng ?

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (1) Để giảm phân được tối đa số loại giao tử thì phải có TĐC,

  Giới đực cho tối đa 2×2×4 = 16 loại tinh trùng

  Giới cái cho tối đa 2×1×2 = 4 loại trứng

  → (1) sai

  (2) số loại kiểu hình tối đa:

  - giới cái có 2×1×4 = 8

  - giới đực có 2×1×1 = 2→ (2) sai

  (3) số loại kiểu gen tối đa là: 3×2×(4+4) = 48 → (3) đúng

  (4) sai, giới đực đời con có tối đa 2 loại kiểu hình

  (5) sai, để tạo số loại tinh trùng tối đa thì các tế bào giảm phân theo kiểu khác nhau

  - 1 tế bào GP có TĐC cho 4 loại tinh trùng: 2 loại giao tử liên kết, 2 loại giao tử hoán vị

  - 1 tế bào giảm phân không có TĐC sẽ cho tối đa 2 loại giao tử → 4 tế bào cho tối đa 8 loại giao tử

  → số giao tử tối đa là 8 + 4 – 2 = 10 ( trừ 2 vì có 2 giao tử liên kết trùng với 2 trong 8 giao tử của nhóm tế bào không có TĐC)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF