AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chung cho cách mạng nước ta trong thời kỳ 1954 – 1975 là

  • A. đấu tranh chống Mỹ - Diệm giải phóng miền Nam.
  • B. kháng chiến chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • C. kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
  • D. đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>