AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau đây:
  1. Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá.
  2. Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận xuất sắc.
  3. Tuyên ngôn độc lập là một bản án đối với thực dân Pháp.
  4. Tuyên ngôn độc lập là một mẫu mực về nghệ thuật lập luận.
  Hai nhận định nào trên đây khái quát được đúng nhất giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập?

  • A. 2 và 4
  • B. 3 và 4
  • C. 1 và 3
  • D. 1 và 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>