AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tử Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Y là nguyên tố hoá học nào trong số các nguyên tố sau?  

  • A.  Lưu huỳnh (Z  = 16).
  • B. Clo  (Z = 17). 
  • C. Flo (Z = 9).    
  • D. Kali (Z = 12).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>