YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Many plants and animal species are now on the _______ of extinction.

  • A. danger
  • B. border
  • C. margin
  • D. verge

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: on the verge of sth: đang trên vực của điều gì

  Dịch: Rất nhiều cây và động vật hiện nay đang trên vực của sự tuyệt chủng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 317524

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF