YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khung bên phải trong màn hình chính của phần mềm Finger Break Out dùng để

  • A. Chứa hình bàn phím
  • B. Chứa các lệnh và thông tin của lượt chơi
  • C. Tất cả ý trên đều sai
  • D. Tất cả ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chứa các lệnh và thông tin của lượt chơi

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON