YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để thoát khỏi phần mềm em làm thế nào?

  • A. Nháy nút Ctrl+F4
  • B. Nháy nút 
  • C. Nháy nút Shift+F4
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để thoát khỏi phần mềm nháy nút Ctrl+F4 hoặc nháy nút 

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON