• Câu hỏi:

  Khi cho cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn tự thụ phấn. Nếu có một kiểu hình nào đó ở con lai chiếm tỉ lệ 21% thì hai tính trạng đó di truyền:

  • A. tương tác gen.
  • B. hoán vị gen.
  • C. phân li độc lập.
  • D. liên kết hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Aa1Bb x Aa1Bb

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC