ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các chất hữu cơ X, Y, Z như sau:

  Mẫu thử

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  X

  Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch xanh lam

  Y

  Nước brom

  Mất màu dung dịch Br2

  Z

  Quỳ tím

  Hóa xanh

  Các chất X, Y, Z lần lượt là

  • A. Ala-Ala-Gly, glucozơ, etyl amin.
  • B. Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin.
  • C. saccarozơ, glucozơ, anilin.
  • D. saccarozơ, glucozơ, metyl amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam => X là saccarozơ hoặc glucozơ.

  Y làm mất màu nước brom => Y là glucozơ => X là saccarozơ.

  Z hóa xanh quỳ tím => Z là metyl amin.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON