ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung địch Y được m gam kết tủa. Giá trị m là

  • A. 28,9625 gam.
  • B. 20,3875 gam.
  • C. 27,7375 gam.
  • D. 7,35 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quy đổi E tương ứng với hỗn hợp gồm x mol Cu, y mol S.

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  64x + 32y = 7,6\\
   \to 2x + 6y = 3{n_{NO}} = 3.\frac{{5,04}}{{22,4}} = 0,675{\rm{ mol}}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,075\\
  y = 0,0875
  \end{array} \right.\)

  \(m = {m_{Cu{{(OH)}_2}}} + {m_{BaS{O_4}}} = 98x + 233y = 27,7375g\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF