AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T ( thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi. Phát biểu sai là:

  • A. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.
  • B.  E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1: 2.
  • C. X có hai đồng phân cấu tạo.
  • D. Z và T là các ancol no, đơn chức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X là CH3 -OOC - C2H2-COO- C2H5

  Y là C2H2(COONa)2

  Z, T là CH3OH, C2H5OH

  E là C2H2(COOH)2

  → B sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>