• Câu hỏi:

  Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?

  • A. Jun (J) 
  • B. Niuton (N)
  • C. Kilôoat giờ (kW.h)        
  • D. Số đếm của công tơ điện

  Đáp án đúng: B

  Đơn vị của điện năng là: 

  Jun (J)         
  Kilôoat giờ (kW.h)              

  Số đếm của công tơ điện

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn