YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để tính cos1200, một học sinh làm như sau:

  (I) sin1200 =\(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)     (II) cos21200 = 1 – sin21200         (III) cos21200 =1/4               (IV) cos1200=1/2

  Lập luận trên sai ở bước nào?

  • A. (I)
  • B. (II)
  • C. (III)
  • D. (IV)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \({\rm{cos}}{120^ \circ } =  \pm \frac{1}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46623

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON