AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Tính thể tích V của khối tứ diện ABA’C’.

  • A. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{4}\)
  • B. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}\)
  • C. \(V = \frac{{{a^3}}}{6}\)
  • D. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựng  \(C'H \bot A'B' \Rightarrow C'H \bot \left( {ABA'} \right)\)

  \(\dpi{100} S{ _{\Delta AA'B}} = \frac{1}{2}AA'.AB = \frac{1}{2}{a^2} \Rightarrow {V_{ABA'C'}} = \frac{1}{3}C'H.{S_{\Delta AA'B}} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>