AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 30g CaCO3 phản ứng vừa đủ với 160g dung dịch axit axetic.

  a. Tính thể tích khí sinh ra (đktc).

  b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit axetic đã dùng.

  c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

  d. Cho toàn bộ lượng axit trên phản ứng với rượu etylic (vừa đủ), có H2SO4 đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất của phản ứng là 80%. 

  Lời giải tham khảo:

  a, Số mol CaCO3 ⇒ số mol CaCO3 = 30/100 = 0,3 mol

  2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

     2mol                1mol             1mol                  1mol     1mol

    0,6mol     ←     0,3 mol   →    0,3 mol    →    0,3mol → 0,3mol

  a,  VCO2 = n.22,4 = 0,3.22,4= 6,72( lít )

  b, mCH3COOH = n.M= 0,6.60= 36 gam

  C% CH3COOH =( 36x100% ) : 160 = 22,5 %

  c, Khối lượng (CH3COO)2Ca = 0,3 .158 = 47,4 gam

  Khối lượng CO2 = 0,3 .44 =13,2 gam

  Khối lượng dd sau phản ứng : 30 + 160 - 13,2 = 176,8 gam

  ⇒ C% dd CH3COONa = (47,4.100% ) : 176,8= 26,81 %

  d,  C2H5OH + CH3COOH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

         0,6 mol          0,6 mol              0,6 mol             0,5 mol

  Khối lượng CH3COOC2H5 lý thuyết = 0,6. 88=52,8g

  Với H= 80% thì khối lượng CH3COOC2H5 thực tế = 52,8.80/100= 42,24 g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>