AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng V. Tính thể tích \(V_1\) tứ diện A'ABC' theo V.

  • A.  \(V_1=\frac{V}{4}\)
  • B.  \(V_1=2V\)
  • C.  \(V_1=\frac{V}{2}\)
  • D.  \(V_1=\frac{V}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \({S_{ABC}} = {S_{A'B'C'}} \)

  \(\Rightarrow {V_{CA'B'C'}} = {V_{C'ABC}}\)

  Mà ta lại có ACC'A’ là hình bình hành nên:

  \(d\left( {C,\left( {ABC'} \right)} \right) = d\left( {A',\left( {ABC'} \right)} \right)\)

  \(\Rightarrow {V_{C.ABC'}} = {V_{A.ABC'}} \)

  \(\Rightarrow {V_{B.A'B'C'}} = {V_{C'.ABC}} = {V_{A'.ABC'}}\)

  \(\Rightarrow {V_{A'.ABC'}} = \frac{V}{3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>