ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên NST X quy định, A nhìn bình thường là trội hoàn toàn so với alen a. Cho biết trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số nam bị bệnh mù màu là 18%. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây về quần thể trên là đúng?

  I. Tần số nữ bị mù màu trong quần thể người đó là 1,28%

  II. Tần số alen A và a của quần thể lần lượt là 0,36 và 0,64.

  III. Tỉ lệ người nhìn màu bình thường trong quần thể là 24,48%

  IV. Tần số nữ đồng hợp trong quần thể là 26,96%.

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi p và q lần lượt là tần số alen A và a của quần thể

  Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền nên tần số alen của giới nam = tần số alen giới nữ.

  Cấu trúc di truyền của quần thể xét chung là:

  \(\frac{p}{2}{X^A}Y + \frac{q}{2}{X^a}Y + \frac{{{p^2}}}{2}{X^A}{X^A} + \frac{{2pq}}{2}{X^A}{X^a} + \frac{{{q^2}}}{2}{X^a}{X^a} = 1\)

  Theo bài ra ta có

  Tần số nam bị bệnh mù màu trong quần thể là 18%

  \(\to \frac{q}{2} = 0,18 \to q = 0,36 \to p = 1 - 0,36 = 0,64\) → II sai vì tần số alen A và a lần lượt là 0,64 và 0,36.

  → Tần số nữ bị mù màu trong quần thể người đó là: \(\frac{{{q^2}}}{2} = \frac{{0,{{36}^2}}}{2} = 6,48\% \) → I sai.

  - Số người nhìn màu bình thường trong quần thể là: 1 – nam mù màu – nữ mù màu = 100% - 18% - 6,48% = 75,52% → III sai.

  - Tần số nữ đồng hợp trong quần thể là:

  \(\frac{{{p^2}}}{2}{X^A}{X^A} + \frac{{{q^2}}}{2}{X^a}{X^a} = \frac{{0,{{64}^2}}}{2} + \frac{{0,{{36}^2}}}{2} = 0,2696 = 26,96\% \) → IV đúng.

  Vậy có 1 phát biểu đưa ra là đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26209

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON