AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

  • A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao
  • B. Bọn phản động trong nước vẫn còn
  • C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu
  • D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>