ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 13 Dòng điện trong kim loại

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 13 về Dòng điện trong kim loại online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 • Câu 1:

  Một bóng đèn 220 V - 100 W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì nhiệtđộ của dây tóc bóng đèn là 20000 C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 200C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là \(\alpha =4,5.10^{-3}K^{-1}\)
   

  • A. \(36.9\Omega\)
  • B. \(28.6\Omega\)
  • C. \(48,8\Omega\)
  • D. \(54,8\Omega\)
 • Câu 2:

  Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200 C là R0 = 121 . Tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường. Cho biết hệ số nhiệtđiện trở của vônfram là \(\alpha =4,5.10^{-3}K^{-1}\)
   

  • A. \(1010^{0}C\)
  • B. \(2020^{0}C\)
  • C. \(2000^{0}C\)
  • D. \(1000^{0}C\)
   
   
  • A. Điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.
  • B. Điện trở của vật dẫn giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của nó nhỏ hơn giá trị nhiệt độ tới hạn.
  • C. Điện trở của vật dẫn giảm xuống rất nhỏ khi nhiệt độ của nó đạt giá trị đủ cao.
  • D. Điện trở của vật dẫn bằng không khi nhiệt độ bằng 0(K).
 • Câu 4:

  Dây tóc của bóng đèn 220 V - 200 W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 2500C có điện trởlớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 100C. Tìm hệ số nhiệt điện trở và điện trở R0 của dây tóc ở 1000C.

  • A. \(0,2267{K^{ - 1}}\) 
  • B. \(0,0041{K^{ - 1}}\) 
  • C. \(0,0024{K^{ - 1}}\) 
  • D. \(0,0076{K^{ - 1}}\) 
 • Câu 5:

  Ở nhiệt độ \({t_{1}} = {25^0}C\) , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1 = 20 mV thì cường độdòng điện qua đèn là I1 = 8 mA. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8 A. Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là \(\alpha =4,2.10^{-3}K^{-1}\)

  • A. \({2634^0}C\)
  • B. \({1264^0}C\)
  • C. \({2345^0}C\)
  • D. \({2644^0}C\)
 • Câu 6:

  Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

  • A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong hai đầu cặp.
  • B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.
  • C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.
  • D. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.
 • Câu 7:

  Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg nhôm? Cho biết khối lượng riêng của đồng là \(8 900 kg/m^3\), của nhôm là \(2 700 kg/m^3\).

  • A. 290kg
  • B. 440kg
  • C. 490kg
  • D. 340kg
 • Câu 8:

  Khối lượng mol nguyên tử của đồng là \(64.10^{-3} kg/mol\) . Khối lwọng riêng của đồng là \(8,9.10^{3} kg/m^3\). Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp 1 êlectron dẫn  .Tính mật độ êlectron tự do trong đồng

  • A. \(8,{375.10^{26}}\,e/{m^3}\)
  • B. \(8,{375.10^{27}}\,e/{m^3}\)
  • C. \(8,{375.10^{28}}\,e/{m^3}\)
  • D. \(8,{375.10^{29}}\,e/{m^3}\)
  • A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.
  • B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ
  • C. Dẫn điện tốt như nhau, có điêj trở suất thay đổi theo nhiệt độ
  • D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.
 • Câu 10:

  Một mối hàn của cặp nhiệt điện nhúng vào nước đá đang tan, mối hàn kia được nhúng vào hơi nước sôi. Dùng milivôn kế đo được suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 4,25 mV. Tính hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó.
   

  • A. \(42,{5.10^{ - 6}}V/K\)
  • B. \(42,{5.10^{ - 5}}V/K\)
  • C. \(42,{5.10^{ - 7}}V/K\)
  • D. \(42,{5.10^{ - 8}}V/K\)
 • Câu 11:

  Một bóng đèn 220V-75W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở 20oC là 120Ω . Biết điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3K-1.Nhiệt độ của dây tóc bóng tóc bóng đèn khi sáng bình thường là 

  • A. 993oC  
  • B. 1433oC
  • C. 2400oC
  • D. 2640oC
  • A. Kim loại là chất dẫn điện tốt
  • B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm ở bất kì nhiệt độ nào
  • C. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ
  • D. Điện trở suất của kim loại nhỏ, nhỏ hơn 107Ω .m
  • A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn.
  • B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia.
  • C. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ hơn.
  • D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
  • A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng.
  • B.  Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau.
  • C. Do sự va chạm của các electron với nhau.
  • D. Cả B và C đúng.
 

 

YOMEDIA
1=>1