AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn 220 V - 100 W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì nhiệtđộ của dây tóc bóng đèn là 20000 C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 200C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là \(\alpha =4,5.10^{-3}K^{-1}\)
   

  • A. \(36.9\Omega\)
  • B. \(28.6\Omega\)
  • C. \(48,8\Omega\)
  • D. \(54,8\Omega\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi thp sáng đin trở ca bóng đèn là: \({R_d} = \frac{{U_d^2}}{{{P_d}}} = 484\Omega \)

  Khi không thp sáng đin trở ca bóng đèn là: 

  \(R_{0}=\frac{R_{d}}{1+\alpha (t-t_{0})}=48,8\Omega\)   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>