ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 256 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 256 SGK Vật lý 11 nâng cao

Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25 cm trong hai trường hợp:

a) Kính đeo sát mắt

b) Kính đeo cách mắt 1 cm 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có OCC = 40 (cm)

a) Khi đeo sát mắt, mắt thấy ảnh ảo của vật tại CC:

d' = -(OCC - l ) = - OCC = - 40 (cm)

(Vì kính đeo sát mắt nên l = 0 )

d = 25 (cm)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{{25}} - \frac{1}{{40}}\\ \Rightarrow f = 66,67\left( {cm} \right)\\ \Rightarrow D = 1,5{\mkern 1mu} dp \end{array}\)

b) Kính đeo cách mắt 1 cm, l = 1 cm.

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d' = - (O{C_C} - l) = - \left( {40 - 1} \right) = - 39\left( {cm} \right)\\ d = \left( {25 - 1} \right) = 24\left( {cm} \right) \end{array} \right.\\ \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{{24}} - \frac{1}{{39}}\\ \Rightarrow f = 62,4\left( {cm} \right)\\ \Rightarrow D = 1,602{\mkern 1mu} dp \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 256 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1