ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 256 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 256 SGK Vật lý 11 nâng cao

Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.

a) Tính độ tụ của kính phải đeo để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực.

b) Khi đeo kính thì mắt sẽ nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất là bao nhiêu?

Kính đeo sát mắt, quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phương pháp: 

bài 51 các tật của mắt và cách khắc phục SGK Vật lí 11 Nâng cao

Mắt nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật tại CC hoặc CV

 d' = -(OCC - l) hay d' = -(OCV- l)

Do đó: nếu phải tính f thì giả thiết cho thêm d (vị trí vật)

Nếu phải tính d thì giả thiết cho thêm f (tiêu cự kính).

→ Giải bài toán: Mắt cận có OCV = 50 (cm); OCC = 12,5 (cm)

a) Để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực (d = ∞ ) thì mắt đeo kính và nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật tại điểm cực viễn:

d' = -(OCV - l ) = -50 (cm) ( l = 0: kính đeo sát mắt)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{\infty } + \frac{1}{{ - 50}}\\ \Rightarrow f = - 50{\rm{ }}\left( {cm} \right)\\ \Rightarrow D = \frac{1}{{ - 0,5}} = - 2\left( {Diop} \right) \end{array}\)

b) Khi đeo kính, mắt nhìn qua kính thấy ảnh ảo của vật gần mắt nhất hiện lên tại điểm CC

\(\begin{array}{l} \Rightarrow d' = - {\rm{ }}O{C_{C}} = - 12,5{\rm{ }}\left( {cm} \right)\\ \Rightarrow \frac{1}{d} = \frac{1}{f} - \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{{ - 50}} - \frac{1}{{ - 12,5}}\\ \Rightarrow d = 16,67\left( {cm} \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 256 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1