ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30.9 trang 85 SBT Vật lý 11

Bài tập 30.9 trang 85 SBT Vật lý 11

Cho hệ quang học như Hình 30.3 : f1 = 30 cm ; f2 = -10 cm ; O1O2 = a.

a) Cho AO1 = 36 cm, hãy :

- Xác định ảnh cuối cùng A'B' của AB tạo bởi hệ với a = 70 cm.

- Tìm giá trị của a để A'B' là ảnh thật.

b) Với giá trị nào của a thì số phóng đại ảnh cuối cùng A'B' tạo bởi hệ thấu kính

không phụ thuộc vào vị trí của vật ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{*{20}{l}} {AB{A_1}{B_1}A'B'}\\ {{d_1} = 36cm;{d_1}^\prime = \frac{{36.30}}{{36 - 30}} = 180cm}\\ \begin{array}{l} {d_2} = a - {d_1}^\prime = - 110cm;\\ {d_2}^\prime = \frac{{( - 110)( - 10)}}{{ - 110 + 10}} = - 11cm \end{array} \end{array}\)

Ảnh ảo  cách O2 11cm.

\(k = {k_1}{k_2} = \left( { - \frac{{{d_1}^\prime }}{{{d_1}}}} \right)\left( { - \frac{{{d_2}^\prime }}{{{d_2}}}} \right) = \frac{{180}}{{36}}.\frac{{11}}{{110}} = \frac{1}{2}\)

Ảnh cùng chiều và bằng nửa vật.

* Muốn có A’B’ thật thì:

f2 < d2 < 0 --> d2 = a – 180

Do đó:

            a – 180 < 0 --> a < 180cm

            a – 180 > -10 --> a > 170cm

Hay 170cm < a < 180cm

b) k = k1knhưng \({k_1} = \frac{{{f_1}}}{{{f_1} - d}};{k_2} = \frac{{{f_2}}}{{{f_2} - {d_2}}}\)

Mà:

\(\begin{array}{l} \begin{array}{*{20}{l}} {{d_2} = a - {d_1}^\prime = a - \frac{{{d_1}{f_1}}}{{{d_1} - {f_1}}} = \frac{{(a - {f_1}){d_1} - {\rm{a}}{{\rm{f}}_1}}}{{{d_1} - {f_1}}}}\\ {{f_2} - {d_2} = {f_2} - \frac{{(a - {f_1}){d_1} - {\rm{a}}{{\rm{f}}_1}}}{{{d_1} - {f_1}}} = \frac{{({f_2} + {f_1} - a){d_1} + a{f_1} - {f_1}{f_2}}}{{{d_1} - {f_1}}}}\\ {{k_2} = \frac{{{f_2}({d_1} - {f_1})}}{{({f_2} + {f_1} - a){d_1} + a{f_1} - {f_1}{f_2}}}} \end{array}\\ \Rightarrow k = \frac{{{f_1}{f_2}}}{{{f_1}{f_2} - a{f_1} - ({f_2} + {f_1} - a){d_1}}} \end{array}\)

Muốn k không phụ thuộc vào d1 ta phải có:

 f2 + f1 – a = 0  → a = f1 + f2 (tức F1’ ≡ F2)

Chú ý: Có thể giải bằng phương pháp hình học, dùng hai tia sang tương ứng song song với trục chính.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.9 trang 85 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1