Tuần 25 Ngữ Văn 11

  • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

    Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
    Bài học này giúp các em nắm vững đặc điểm của loại hình ngôn ngữ của tiếng Việt - ngôn ngữ đơn lập để học tập và sử dụng tiếng Việt tốt hơn trong học tập và giao tiếp. Mời các em tham khảo bài giảng Đặc điểm loại hình của tiếng Việt dưới đây.

    Xem chi tiết