YOMEDIA

Bài tập củng cố kiến thức di truyền quần thể lớp 12

Tải về

Mời các em cùng tham khảo Bài tập củng cố kiến thức di truyền quần thể lớp 12​ do Hoc247 tổng hợp và biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

 
 
YOMEDIA

BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC  DI TRUYỀN QUẦN THỂ - DI TRUYỀN NGƯỜI

Câu 1. Vợ và chồng đều thuộc nhóm máu A, đứa con đầu của họ là trai máu O, con thứ là gái máu A. Người con gái của họ kết hôn với người chồng nhóm máu AB. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh 2 người con không cùng giới tính và không cùng nhóm máu là bao nhiêu?

A. 9/32            B. 11/36           C. 22/36             D. 9/16

Câu 2: Điều nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi – Vanbec

A. Không có chọn lọc tự nhiên, quần thể đủ lớn để ngẫu phối.

B. Sức sống và sức sinh sản của các thể đồng hợp, dị hợp là như nhau.

C. Không có sự di nhập của các gen lạ vào quần thể.

D. Số alen của một gen nào đó được tăng lên.

Câu 3. Xét 1 loài có 5 cặp gen nằm trên 5 cặp NST tương đồng khác nhau, biết ở con đực có 2 cặp gen đồng hợp 3 cặp gen dị hợp, còn con cái thì ngược lại. Số kiểu giao phối có thể xảy ra giữa con đực và con cái là:

A.. 3200                       B. 320                  C. 160                 D. 80

Câu 4. Quần thể giao phối có đặc điểm về mặt di truyền là

A. Khả năng thích nghi cao, phạm vi phân bố rộng         B.  Đa dạng về kiểu gen và kiểu hình

C. Các cá thể có thể giao phối tự do với nhau                 D. Là đơn vị sinh sản, tồn tại của loài trong tự nhiên

Câu 5: Ở người, mắt nâu là trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng, hai cặp tính trạng này do hai cặp gen năm trên 2 cặp NST thường quy định. Một cặp vợ chông có mắt nâu và da đen sinh đứa con đẩu lòng có mắt xanh vả da trắng. Xác suất để họ sinh đứa con thứ hai là gái và có kiểu hình giống mẹ là

A. 6,25%.                    B.56.25%.                C. 28,125%.                 D. 18,75%.

Câu 6: Một quần thể khởi đầu (I0) đậu Hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I3 thành phần kiểu gen sẽ

A. 55% BB : 10% Bb : 35% bb                        B. 10% BB : 70%Bb : 30% bb

D. 80% BB : 20% Bb.                                      D. 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb.

Câu 7: Ở một loài, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen nằm trên NST thường. Một quần thể có 2000 con trong đó có 40 con đực và 360 con cái thân đen, số còn lại đều thân xám. Cho biết tỉ lệ đực cái là 1 : 1 và cân bằng alen ở 2 giới tính. Khi quần thể ở trạng thái cân bằng, người ta cho các cá thể thân xám giao phối ngẫu nhiên với nhau, hãy tính xác suất xuất hiện cá thể thân đen trong quần thể ?

A.4/49.                B. 16/49.                C. 1/4.                        D. 4/7.

Câu 8: Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,36BB+0,48Bb+0.16bb=l. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì

A.tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.

B.alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

C. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.

D. alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

Câu 9: Một quần thể có cấu trúc như sau P: 17,34% AA : 59,32% Aa : 23,34% aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F3?

A. Tần số alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với P.      B. Tần số tương đối của A / a = 0,47 / 0,53.

C. Tỉ lệ kiểu gen 22,09%AA : 49,82%Aa : 28,09%aa.      

D. Tỉ lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thể đồng hợp tăng so với P.

Câu 10: Nội dung nào đúng với hiện tượng đa hình cân bằng di truyền trong quần thể?

1. Không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác.

2. Có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác.

3. Có sự ưu tiên duy trì các thể dị hợp về một gen hoặc một nhóm gen.

4. Các thể dị hợp thường tỏ ra có ưu thế so với thể đồng hợp tương ứng về sức sống, khả năng sinh sản, khả năng phản ứng thích nghi trước ngoại cảnh.

      Đáp án đúng là

 A. 1,2,4.                 B. 1,2,3.                 C. 2,3,4.                 D. 1,3,4.

Câu 11: Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa. cấu trúc di truyền của quần thể ở thể hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai.

A. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa                          B. 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa

C. 0,78AA + 0,0,04Aa + 0,18aa                       D. 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa

Câu 12.  Có hai chị em gái mang nhóm máu khác nhau là AB và O. Neu bố mẹ 2 cô sinh thêm 2 đứa con, xác suất để hai đứa con đó có giới tính khác nhau và nhóm máu khác nhau là:

A.37,5%                              B. 9,375%                         C. 18,25%                       D. 3,125%

Câu 13.  Một gen có 2 alen nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y, alen lặn quy định tính trạng bệnh, alen trội quy định tính trạng bình thường. Tỷ lệ người bị bệnh trong quần thể người là 0,0208. Hai người bình thường không có quan hệ họ hàng kêt hôn với nhau, cho răng quần thể  có sự cân bằng di truyền về tính trạng trên . Xác suất để sinh con bị bệnh của cặp vợ chồng trên là

A. 1,92%                               B. 1,84%                               C. 0,96%                     D 0,92%

Câu 14.  Ở người, mù màu do một gen lặn nằm trên X không có alen tương ứng trên Y chi phối. Ở một gia đình, hai vợ chồng bình thường, bố mẹ vợ cũng bình thường nhưng bà mẹ vợ có hiện tượng dị hợp về locus chi phối bệnh mù màu. Xác suất cặp vợ chồng nói trên sinh ra con đầu lòng là con trai và không bị mù màu với xác suất là:

A. 100%                                    B. 50%                           C. 37,5%                    D. 25%

D. Dùng phương pháp đánh dấu bàng đồng vị phóng xạ.

Câu 15.  Ở người, có thể dễ dàng nhận biết một tính trạng do gen lặn nằm trên NST chi phối so với các tính trạng khác là do:

A.Các gen lặn trên X dễ bị đột biến thành các gen trội.   

B. Nhiều gen trên NST X không có alen tương ứng trên Y.

C. Giao từ trên NST giới tính thườne ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính.          D. Tính trạng chi biểu hiện ở giới nữ.

Câu 16. Mèo man-xo có kiểu hình cụt đuôi. Kiểu hình này do 1 alen gây chết ở trạng thái đồng hợp tử quy định. Giả sử có 1 quần thể mèo trên mới được hình thành trên một hòn đảo với tần số alen trong quần thể xuất phát (thế hệ 0) là 0,2. Tần số alen này qua 5 thế hệ là bao nhiêu?
A. 0,75             B. 0,1                    C. 0,05                 D. 0,00
Câu 17. Ở người nhóm máu A, B, O do các gen IA; IB; Io quy định. Gen IA quy định nhóm máu A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B, vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB, gen lặn I0 quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta xuất hiện 1% người có nhóm máu O và 28% người nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A và B của quần thể đó lần lượt là:
A. 56%; 15%                  B. 49%; 22%                  C. 63%; 8%                D. 62%; 9%
Câu 18: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen: 0,2AA: 0,8Aa. Qua một số thế hệ tự thụ phấn thì lệ kiểu gen đồng hợp lặn trong quần thể là 0,35. Số thế hệ tự thụ phấn của quần thể là:
A. 3                                       B. 4                   C. 2                        D. 5
Câu 19: Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: Gen thứ nhất có 4 alen thuộc đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 6 alen thuộc nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến; số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là:
A. 300                B. 294                               C. 35                           D. 24
Câu 20: Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoan toan so với a quy định hoa trắng. Một quần thể đang can bằng di truyền co tần số A = 0,4 va tần số a = 0,6. Lấy ngẫu nhien 5 cay hoa đỏ, xac suất để thu được 3

ca thể thuần chủng la bao nhieu?

A. 81/512.                            B. 45/512.                        C. 90/512.               D. 25/512.

Câu 21: Xet 3 gen nằm tren cung một cặp NST thường khong xảy ra hoan vị gen, trong đo 1 gen co 3

alen, một gen co 4 alen va 1 gen co 5 alen. Trong quần thể co thể co tối đa bao nhieu kiểu gen ma khi cơ

thể giảm phan tạo 2 loại giao tử?

A. 445.                       B. 1830.              C. 60.                   D. 1770.

Câu 22: Ở một loai thu, gen A nằm tren NST thường quy định long đỏ trội hoan toan so với a quy định long trắng. Thế hệ xuất phat của một quần thể ngẫu phối co 200 con đực mang kiểu gen AA, 200 con cai mang kiểu gen Aa, 100 con cai mang kiểu gen aa. Khi quần thể đạt trạng thai can bằng di truyền, lấy ngẫu nhien 1 ca thể long đỏ, xac suất để thu được ca thể thuần chủng la

A. 0,5.                   B. 0,6                                C. 0,4.                 D. 0,25.

Câu 23: Khi noi về cấu truc tuổi của quần thể, kết luận nao sau đay đung?

A. Ở tất cả cac quần thể, nhom tuổi đang sinh sản luon co số lượng ca thể nhiều hơn nhom tuổi sau sinh sản.

B. Quần thể sẽ diệt vong nếu số lượng ca thể ở nhom tuổi trước sinh sản it hơn số lượng ca thể ở nhom tuổi đang sinh sản.

C. Cấu truc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu ki mua, ở loai nao co vung phan bố rộng thi thường co cấu truc tuổi phức tạp hơn loai co vung phan bố hẹp.

D. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển.

Câu 24: Màu sắc vỏ ốc sen chau Au được quy định bởi một gen co 3 alen : A1 (nau); A2 (hồng) va A3 (vang). Alen mau nau la trội so với hồng va vang; mau hồng trội so với vang; mau vang la lặn hoan toan. Trong một quần thể ốc sen cac mau sắc được phan bố như sau: 0,51 nau: 0,24 hồng: 0,25 vang. Nếu như quần thể nay ở dạng can bằng thi tần số cac alen Al, A2, A3 lần lượt la

A. 0,3: 0,5: 0,2.             B. 0,5: 0,2: 0,3.                    C. 0,2: 0,3:0,5.          D. 0,3: 0,2:0,5.

Câu 25. Khac biệt cơ bản giữa khối u lanh tinh va khối u ac tinh la

A. Khối u lanh tinh hinh thanh khi con người tiếp xuc với hoa chất hoặc tia phong xạ, con khối u ac tinh hinh thanh khi con người bị nhiễm virut.

B. Khối u lanh tinh khong gay chen ep len cac cơ quan trong cơ thể con khối u ac tinh thi co.

C. Khối u lanh tinh được hinh thanh do đột biến gen con khối u ac tinh do đột biến NST.

D. Cac tế bao của khối u lanh tinh khong co khả năng di chuyển vao mau va đi đến cac nơi khac trong cơ thể con cac tế bao của khối u ac tinh thi co.

Câu 26: Cho cac bệnh, tật va hội chứng di truyền sau đay ờ người:

1. Bệnh pheniketo niệu.               2. Hội chứng Đao.                                     3. Bệnh ung thư mau.

4. Hội chứng Tocno.                   5. Tật co tum long ở vanh tai.                   6. Bệnh mau kho đong.

Co bao nhieu bệnh, tật va hội chứng di truyền co thể gặp ở cả nam va nữ?

A. 4.                  B. 3.                                    C. 6.                 D. 5.

Câu 27: Xét 1 gen có 2 alen A và a của một quần thể động vật, trong đó A quy định lông đen, a quy định lông trắng và kiểu gen Aa biểu hiện tính trạng lông khoang sau 3 thế hệ ngẫu phối , người ta thấy rằng trong quần thể, số cá thể lông khoang nhiều gấp 6 lần số cá thể lông trắng. Tần số các alen A và a lần lượt là:

A. 0,8 và 0,2                    B. 0, 75 và 0,25                     C. 0,55 và 0,45               D. 0,65 và 0,35

Câu  28: Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là 0.2 BB: 0,4 Bb : 0,4 bb . Biết rằng các cá thể có kiểu gen BB không có khả năng sinh sản .Tần số kiểu gen đồng hợp trội ở thế hệ tự phối thứ nhất là :

A. 0.25                        B. 0.125                            C. 0.22                   D . 0.04

Câu 29: Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung trong đó có cả 2 gen A và B th. qui định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A và B th. quy định hoa vàng, kiểu gen aabb qui định hoa trắng, ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo l. thuyết, kiểu h.nh hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 56,25%                             B. 1,44%                     C. 32,64%                   D. 12%

Câu 30: Cho sơ đồ phả hệ dưới đây, biết rằng alen a gây bệnh là lặn so với alen A không gây bệnh và không có đột biến xảy ra ở các cá thể trong phả hệ:

Xắc suất cặp vợ chồng (5) với (6) sinh một con gai, mắc bệnh là:

A.1/8           B.1/6                C. 1/4                 D. 1/3

Câu 31: Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể.

B. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính.

C. Những gen ung thư xuất hiện trong các tế bào sinh dưỡng được di truyền qua sinh sản hữu tính.

D. Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư bình thường đều là những gen có hại.

{-- Xem nội dung đầy đủ tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Bài tập củng cố kiến thức lớp 12 để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

YOMEDIA