Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 8 Quy luật Menđen Quy luật phân li

90 phút 10 câu 71 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):