Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 9 Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

phút 10 câu 70 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):