ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 15 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 2

Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình bào trong các bất phương trình sau:

a) 2x + 3 < 9;

b) -4x > 2x + 5;

c) 5 - x > 3x - 12

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Thay x = 3 vào bất phương trình ta được: 2.3 + 3 < 9 <=> 9 < 9 (khẳng định sai)

Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình2x + 3 < 9

Câu b:

 Thay x = 3 vào bất phương trình ta có: -4.3 > 2.3 + 5 => -12 > 11 (khẳng định sai)

Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình -4x > 2x + 5

Câu c:

Thay x = 3 vào bất phương trình ta có: 5 - 3 > 3.3 -12 => 2 > -3 (khẳng định đúng)

Vậy x = 3 là nghiệm của bất phương trình 5 - x > 3x - 12

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1