ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 1 Hai góc đối đỉnh

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 1 về Hai góc đối đỉnh online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
  • B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
  • C. Hai góc chung một đỉnh là hai góc đối đỉnh
  • D. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau
  • A. Tia Ox' là tia đối của tia Ox và tia Oy' là tia đối của tia Oy
  • B. Tia Ox' là tia đối của tia Oy và tia Ox là tia đối của tia Oy'
  • C. Tia Ox' là tia đối của tia Ox, và  \(\widehat {xOy} = {180^o}\)
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   
   
  • A. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh
  • B. Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh
  • C. Bốn đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh
  • D. Cả A, B, C đều đúng
  • A. Hai tia trùng nhau
  • B. Hai tia vuông góc
  • C. Hai tia song song
  • D. Hai tia đối nhau
  • A. \(\widehat {x'Oy'} = {60^o}\)
  • B. \(\widehat {x'Oy} = {120^o}\)
  • C. \(\widehat {xOy'} = {120^o}\)
  • D. \(\widehat {x'Oy'} = 2\widehat {xOy}\)
 • Câu 6:

  Hai góc đối đỉnh là hai góc có:

  • A. 1 cạnh của góc này là tia đối của 1 cạnh của góc
  • B. mỗi cạnh của góc này là tia đối của 1 cạnh của góc kia
  • C. tổng của hai góc bằng 1800
  • D. Số đo của chúng bằng nhau
 • Câu 7:

  Hai góc đối đỉnh thì:

  • A. bằng nhau
  • B. bù nhau
  • C. kề, bù nhau
  • D. cả 3 câu trên đều sai
 • Câu 8:

  Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b thì: 

  • A. hai góc đồng vị bằng nhau
  • B. hai góc trong cùng phía bù nhau
  • C. hai góc so le trong bằng nhau
  • D. cả 3 câu trên đêu sai
 • Câu 9:

  Khẳng định nào dưới đây là đúng 

  • A. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau
  • B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
  • C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
  • D. Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ sau:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

   

  • A. \(\widehat {{O_1}};\widehat {{O_3}}\) là hai góc đối đỉnh
  • B. \(\widehat {{O_1}};\widehat {{O_2}}\) là hai góc đối đỉnh
  • C. \(\widehat {{O_1}};\widehat {{O_4}}\) là hai góc đối đỉnh
  • D. \(\widehat {{O_1}};\widehat {{O_5}}\) là hai góc đối đỉnh
 • Câu 11:

  Chọn câu sai trong các câu sau:

   

  • A. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia 
  • B. Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.
  • C. Hai góc chung đỉnh, có số đo bằng nhau thì đối đỉnh.
  • D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
 • Câu 12:

  Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Một trong bốn góc đó bằng 600 . Tính ba góc còn lại của tam giác.

  • A. Ba góc đều bằng 600
  • B. \({120^0},{60^0},{60^0}\)
  • C. \({120^0},{120^0},{60^0}\)
  • D. Ba góc đều bằng 1200
 • Câu 13:

  Cho góc MON. Vẽ góc DOE đối đỉnh với góc MON, sao cho tia ON là tia đối của tia OE. Khẳng định nào dưới đây là sai?

  • A. \(\widehat {MON} = \widehat {MOE}\)
  • B. \(\widehat {MON} + \widehat {MOE} = {180^0}\)
  • C. Góc MOE và góc NOD đối đỉnh
  • D. tia OM và tia OD đối nhau
 • Câu 14:

  Cho hình vẽ sau. Hai đường thẳng DE và FG cắt nhau tại O. Biết \(\widehat {DOG} = {79^0}\). Hỏi góc nào có sô đo bằng với góc DOG

  • A. Góc DOF
  • B. Góc EOF
  • C. Góc FOG
  • D. GócGOE
 • Câu 15:

  Ba đường thẳng IK, LM, NP cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với \(\widehat {{O_2}}\) là

  • A.  \(\widehat {{O_1}}\)
  • B.  \(\widehat {{O_3}}\)
  • C.  \(\widehat {{O_4}}\)
  • D.  \(\widehat {{O_5}}\)
 

 

YOMEDIA
1=>1