ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 11 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 7 tr 11 sách GK Toán lớp 7

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 12:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị nào có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) - Dấu hiệu ở đây là "tuổi nghề" của công nhân trong một phân xưởng.

- Có tất cả 25 giá trị

b) Lập bảng  tần số:

Giá trị (x) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 1 3 1 6 3 1 5 2 1 2 N = 25

Nhận xét: Có tất cả 25 giá trị của dấu hiệu, trong đó có 10 giá trị khác nhau; giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 1; giá trị có tần số lớn nhất là 4, giá trị có tần số nhỏ nhất là 1, 3, 6, 9. Các giá trị  thuộc vào khoảng chủ yếu là 2, 4, 5, 7 (năm) có đến 17 công nhân chiếm \(\frac{{17}}{{25}} = 68\% \)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 11 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1