Trắc nghiệm Hình học 11 Bài 5 Phép quay

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Bài 5 về Phép quay online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Cho hình vuông ABCD tâm O. Xét phép quay Q có tâm O và góc quay \(\varphi .\) Với giá trị nào sau đây của \(\varphi ,\) phép quay Q biến hình vuông ABCD thành chính nó?

  • A. \(\varphi  = \frac{\pi }{6}.\)
  • B. \(\varphi  = \frac{\pi }{4}.\)
  • C. \(\varphi  = \frac{\pi }{3}.\)
  • D. \(\varphi  = \frac{\pi }{2}.\)
 • Câu 2:

  Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay \({120^0}.\)

  • A. \(\Delta AOB.\)
  • B. \(\Delta BOC.\)
  • C. \(\Delta DOC.\)
  • D. \(\Delta EOD.\)
 • Câu 3:

  Tìm ảnh của đường thẳng \(d:x + y - 2 = 0\) qua phép quay tâm O góc \({90^0}.\)

  • A. \(x + y + 2 = 0.\)
  • B. \(x - y + 2 = 0.\)
  • C. \(x + y - 2 = 0.\)
  • D. \(x - y - 2 = 0.\)
 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của điểm A(-1;2) qua phép quay tâm O góc \({90^0}.\)

  • A. \(A'(2;1)\)
  • B. \(A'( - 2; - 1)\)
  • C. \(A'( - 1; - 2)\)
  • D. \(A'(1;2)\)
 • Câu 5:

  Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của đường tròn \((C):{(x + 1)^2} + {(y - 2)^2} = 9\)  qua phép quay tâm O góc \({90^0}.\)

  • A. \({(x + 2)^2} + {(y + 1)^2} = 9\)  
  • B. \({(x - 2)^2} + {(y + 1)^2} = 9\)
  • C. \({(x - 2)^2} + {(y - 1)^2} = 9\)
  • D. \({(x + 2)^2} + {(y - 1)^2} = 9\)
 • Câu 6:

  Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M (-6;1) qua phép quay Q(O; 90) là:

  • A. M'(-1;-6)
  • B. M'(1;6)
  • C. M'(-6;-1) 
  • D. M'(6;1)
 • Câu 7:

  Trong mặt phẳng Oxy phép quay Q(O; 900) biến đường thẳng d có phương trình x - 2y = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình:

  • A. x + 2y = 0
  • B.  2x + y = 0
  • C.  2x - y = 0
  • D. x - y + 2 = 0
 • Câu 8:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 3)2 + y= 4. Phép quay tâm O(0;0) góc quay 900 biến (C) thành (C’) có phương trình:

  • A. x2 + y2 - 6x + 5 = 0
  • B. x2 + y- 6y + 6 = 0
  • C. x2 + y+ 6x - 6 = 0
  • D. x2 + y2 - 6y + 5 = 0
 • Câu 9:

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;1). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua phép quay tâm O, góc quay 45 độ.

  • A. ( 0;√2)
  • B. (-1;1)
  • C. (1;0) 
  • D.  (√2;0)
 • Câu 10:

  Cho hình thoi ABCD có góc A bằng 600. Phép biến hình nào sau đây biến AB thành BC?

  • A. Đ0
  • B. \({T_{2\overrightarrow {OC} }}\)
  • C. \({Q_{\left( {D,{{60}^ \circ }} \right)}}\)
  • D. \({Q_{\left( {G,{{120}^ \circ }} \right)}}\)
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn