ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 105 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 105 SGK Toán 11 NC

Tìm số hạng thứ 3 và số hạng thứ 5 của mỗi dãy số sau :

a. Dãy số (un) xác định bởi:

u= 0 và \({u_n} = \frac{2}{{u_{n - 1}^2 + 1}}\) với mọi n ≥ 2;

b. Dãy số (un) xác định bởi:

u1 = 1, u2 = −2 và \({u_n} = {u_{n - 1}} - 2{u_{n - 2}}\) với mọi n ≥ 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}
{u_2} = \frac{2}{{u_1^2 + 1}} = 2\\
{u_3} = \frac{2}{{u_2^2 + 1}} = \frac{2}{{{2^2} + 1}} = \frac{2}{5}\\
{u_4} = \frac{2}{{u_3^2 + 1}} = \frac{2}{{{{\left( {\frac{2}{5}} \right)}^2} + 1}} = \frac{{50}}{{29}}\\
{u_5} = \frac{2}{{u_4^2 + 1}} = \frac{2}{{{{\left( {\frac{{50}}{{29}}} \right)}^2} + 1}} = \frac{{1682}}{{3341}}
\end{array}\)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}
{u_3} = {u_2} - 2{u_1} =  - 2 - 2.1 =  - 4\\
{u_4} = {u_3} - 2{u_2} =  - 4 - 2.\left( { - 2} \right) = 0\\
{u_5} = {u_4} - 2{u_3} = 0 - 2.\left( { - 4} \right) = 8
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 105 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON