YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 79 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 79 sách GK Tin học lớp 8

Viết chương trình Pascal sử dụng mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Chương trình có thể như sau:

uses crt;

var N, i: integer;

      A: array[1..100] of real;

begin

clrscr;

write(’Nhap so phan tu cua mang, n= ’); readln(n);

for i:=1 to n do

 begin

  write(’Nhap gia tri ’,i,’cua mang, a[’,i,’]= ’);

  read(a[i])

 end;

end.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 79 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON