Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng nhập vào dãy N số nguyên in ra màn hình tích của các số vừa nhập với độ dài của dãy số được nhâp từ bàn phím?

bởi na na 08/11/2018

Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng nhập vào dãy N số nguyên sau in ra màn hình tích của các số vừa nhập ? ( độ dài của dãy số được nhâp từ bàn phím )

Câu trả lời (1)

 • program day_so;

  uses crt;

  var i, n, : integer;

  X : longint;

  A : array [1..n] of integer;

  begin

  clrscr;

  writeln(' nhap n = ');

  readln (n);

  for i:= 1 to n do

  begin

  write ('A[',i,']= ');

  readln (A[i]);

  end;

  writeln (' day ',n,' so nguyen la ');

  X:=1;

  for i:= 1 to n do X:= X*i;

  writeln ('tich cua', n,' =', X);

  readln.

  haha

  bởi Hương Giang 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan