ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 7 lớp 9 Write - Bài viết Saving energy


Bài học Write Unit 7 Lớp 9 - Saving energy hướng dẫn các em viết một bài diễn văn ngắn thuyết phục người đọc, người nghe một cách tiết kiệm tiền.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

A speech usually has three parts: Introduction, Body and Conclusion. (Một bài nói thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.)

1. Unit 7 Lớp 9 Write Task a

Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. (Nối các phần của bài nói ở cột A với chức năng phù hợp ở cột B.)

A B
Part of speech Functions

1. Introduction

2. Body

3. Conclusion

A. summing up what you have said

B. getting people's attention and telling them what you are going to talk about

C. giving details in easy-to-understand language

 

Guide to answer

1 - B   2 - C    3 - A

2. Unit 7 Lớp 9 Write Task b

Put the following sections in the correct place to complete a speech. (Sắp xếp các phần vào đúng chỗ để hoàn thành bài nói.)

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by:

 • traveling by bicycle or public transport
 • having a mechanic check your motorcycle regularly
 • 3. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Professor Roberts and tonight I'm going to tell you how to save money.

Guide to answer

3 - 2 - 1

3. Unit 7 Lớp 9 Write Task c

Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you. (Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các ô gọi có thể giúp bạn.)

Guide to answer

 • Reducing garbage:

Good morning, everybody. I’m (Lien) and today, I am going to tell you how to reduce garbage.

Most of us produce too much garbage everyday. You can reduce this amount by:

- collecting plastic bags.

- not keeping solid waste with food waste.

- putting different kinds of waste in different places.

  If you follow these simple rules, not only will you reduce garbage, but also keep the environment cleaner.

 • Reusing paper:

Good afternoon. I’m (Ba) and today I am going to tell you how to reuse paper.

Most of us produce too much paper. You can reuse paper by:

- having a separate wastebasket for waste paper.

- keeping sheets with single printed page for drafting

If you follow these simple rules, not only will you reuse paper, but also you will save money.

 • Saving energy in the kitchen:

Good evening, ladies and gentlemen. I’m (Ba) and tonight, I am going to tell you how to save energy in the kitchen.

Most of us waste too much energy in the kitchen. You can save this amount by:  

       - turning off the lights.

       - preparing food carefully before turning on the stove.

       - keeping refrigerator door closed.

If you follow these simple rules, not only will you save energy, save money but also your appliances can work effectively.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 7 Lớp 9

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Write Unit 7 tiếng Anh lớp 9, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 Write

  • A. What will happen when there are no energy on earth?
  • B. What will happen when there is no energy on earth?
  • C. What happen when there is no energy on earth?
  • D. What will happen when there are no energy earth?
  • A. We are looking for other alternative sources energy.
  • B. We are looking other alternative sources energy.
  • C. We are looking for alternative sources energy.
  • D. We are looking for other alternative sources of energy.

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các e học tốt!

 • 11. I don't know many English words.
  => I wish ..................................
  12. My frienđ can not stay with me longer.
  => I wish ............................................
  13. I don't have time to go around the city.
  => I wish ............................................
  14. we don't have a computer therefore we cannot get access to the Internet.
  => I wish ...................................................

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1