ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 7 lớp 9 Read - Bài dịch Saving energy


Bài học Read Unit 7 Lớp 9 - Saving energy hướng dẫn các em đọc hiểu bài đọc với nội dung về việc tiết kiệm năng lượng ở một số quốc gia ở châu Âu.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 9 Read Task a

Which of the following is the best summary of the passage. (Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất cho đoạn văn trên.)

1. Energy-saving bulbs should be used to save electricity.

2. In Western countries electricity, gas, and water are necessities.

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

4. Labeling schemes help save energy.

Guide to answer

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

2. Unit 7 Lớp 9 Read Task b

Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Trả lời các câu hỏi. Viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.)

1. What are Western consumers interested in? (Điều mà người tiêu dùng phương Tây quan tâm là gì)

2. What can we do to spend less on lighting? (Những gì chúng ta có thể làm gì để chi tiêu ít về chiếu sáng?)

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead? (Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn thông thường và bà phải trả 8 đôla Mỹ cho chiếu sáng. Bà ấy sẽ trả bao nhiêu tiền nếu bà ấy sử dụng hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng thay thế?)

4. What is the purpose of the labeling scheme? (Mục đích của chương trình ghi nhãn là gì?)

5. Why should we save energy? (Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng?)

Guide to answer

1. Western consumers are interested in both the quality and money-saving feature of the products.

2. To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs.

3. Mrs. Jones will pay only US$2 for lighting.

4. The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.

5. We should save energy to save money as well as conserve the Earth's resources.

3. Bài dịch Read Unit 7 Lớp 9

Ở các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước không phải là hàng xa xỉ nhưng là nhu yếu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được người tiêu thụ muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.

Đối với hầu hết gia đình ở Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 oắt thông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần. Do đó, người tiêu thụ có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 đô la cho mỗi bóng.

Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Nhãn nói cho người tiêu dùng biết hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh với các đồ dùng khác cùng loại.

Sau hết, những đổi mới này sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của trái đất.

Bài tập minh họa

 
 

Read the passage, choose True or False.

Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world’s energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left. However, we also should use them economically and try to find out alternative sources of power. According to

Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

However, many people do not approve of using nuclear power because it’s very dangerous. What would happen if there was a serious nuclear accident? Radioactivity causes cancer and may badly affect the future generations.

The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible.

1. Natural resources will never run out.

2. We don’t know exactly how much fuel is left.

3. We shouldn’t waste fuel.

4. According to Professor Marvin Burnham, solar energy will be used as a substitute for natural resources.

5. All people agree to use nuclear power as an alternative energy.

Read the passage, choose True or False.

Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world’s energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left. However, we also should use them economically and try to find out alternative sources of power. According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

However, many people do not approve of using nuclear power because it’s very dangerous. What would happen if there was a serious nuclear accident? Radioactivity causes cancer and may badly affect the future generations.

The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible.

1. Natural resources will never run out.

2. We don’t know exactly how much fuel is left.

3. We shouldn’t waste fuel.

4. According to Professor Marvin Burnham, solar energy will be used as a substitute for natural resources.

5. All people agree to use nuclear power as an alternative energy.

Key

1.F

2.T

3.F

4.T

5.F

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 7 Lớp 9

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Read Unit 7 tiếng Anh lớp 9, để củng cố và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 Read

 • Câu 1: Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage:             Most people think of computers as very modern inventions, products of our new technological age. But actually the idea for a computer was (1) _______ out over two centuries ago by a man (2) _______ Charles Babbage. Babbage was born in 1791 and (3) _______ up to be a brilliant mathematician. He drew up plans for several calculating machines (4) _______ he called “engines”. But despite the fact that he (5) _______ building some of these he never finished any of them. Over the years people have argued (6) _______ his machines would ever work. Recently, however, the Science Museum in London has finished building (7) _______ engine (8) _______ on one of Babbage’s. designs.             It has taken six years to complete and more (9) _______ four thousand parts have been specially made. Whether it works or not, the machine will be on show at a special exhibition in the Science Museum to (10) _______ people of Babbage’s work.

  • A. turned
  • B. thought
  • C. invented
  • D. worked
 • Câu 2:

  • A. known
  • B. recognized
  • C. called
  • D. written
 • Câu 3:

  • A. developed
  • B. grew
  • C. brought
  • D. expected

Câu 2 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

trong quá trình học bài và làm bài tập trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Choose a,b,c or d that best completes the sentence.

  1. I would have crashed the car _________.

  a. unless you warned me.

  b. in case you would make.

  c. if you would make.

  d. but for your warning.

  2. _______ heavy traffic we would not have been late for the train.

  a. If

  b. If only

  c. Supposed

  d. had found

  3. She had to have the operation or she________.

  a. dies

  b. will die

  c. would die

  d. would have died

  4. _______ to the music after 10 pm, you should turn the volume down or use an earphone.

  a. If you are listening

  b. Unless you listen

  c. Provided you won't listen

  d. Otherwise you listen

  5. If Mary _____ so long on the computer last night, her eyes _____ red now.

  a. did not worked / do not get

  b. were not working / did not get

  c. hadn't been working / wouldn't get

  d. hadn't worked / wouldn't have got

  Các bn giúp mk vs nha

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1