Unit 5 Tiếng Anh lớp 12 Bài viết Writing Higher Education

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Bài học Unit 5 Lớp 12 Higher Education phần Writing hướng dẫn các em viết một lá thư yêu cầu thông tin nhập học để gửi tới một trường đại học ở Anh. 

Tóm tắt bài

Do the Writing Task Unit 5 Lớp 12

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS to ask for the information about the admission requirements to the university, using information in the Reading and Speaking sections on page 52 & 56. You may follow the outline below.
(Em muốn đơn nhập học một chương trình đại học ở Anh. Hãy viết một lá thư yêu cầu (khoảng 150 từ) tới UCAS để hỏi thông tin về các yêu cầu nhập học vào trường này, sử dụng những thông tin của phần Đọc và Nói trang 52 và 56. Em có thể sử dụng gợi ý bên dưới)

 • Introduction: (Mở đầu)
  •  State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...)
  • Trình bày ngắn gọn về lý do em viết thư, mối quan tâm của em đến việc học đại học ở Anh (đề cập đến tên chương trình học, những trường đại học...)
 • Request: (Yêu cầu)
  • State what information you would like them to provide: tuition fee, accommodation, exams,...
  • Trình bày những thông tin em cần được cung cấp: học phí, nơi ăn ở, các kỳ thi,...
 • Further information: (Thông tin mở rộng)
  • Say you would be happy to supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study,...
  • Nói những thông tin mở rộng về bản thân em như khả năng tiếng Anh của em và chứng nhận về việc học phổ thông,...
 • Conclusion: (Kết thúc)
  • End with a polite closing. (Kết thúc với lời chào lịch sự)

Guide to answer

 • Example 1

                                                                                                 475/57 Le Thanh Ton St. District 1

                                                                                                 Ho Chi Minh City

                                                                                                 March 15th, 2017

Dear Sir/Madam,

I’ve read a lot about tertiary study in the UK and very impressed by the reputation of many famous universities there. Now I am in the last year of the high school and will finish secondary education in 3 months. I am very much interested in an undergraduate course in economics in Birmingham University. Could you please send me some information about the admission requirements, tuitions fees, accommodation and details of the course?

I am ready to supply any information about myself if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Thanh Nam.

 • Example 2

                                                                               75 Le Lai Street

                                                                               District 1, HoChiMinh City

                                                                               Vietnam.

Dear Sir / Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, and I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration. Now I have just taken the GCSE examination and I am very interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admissions requirements to it? And at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well?

I would be happy to supply further information about myself if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Tam Minh Le

Bài tập minh họa

Practical exercise

You want to apply for the scholarship in the university in the USA. Write a request letter (about 150 words) to the university to ask information about the scholarship, the admission requirements, and further information. Using the outline of a request letter to write.

Guide to write

                                                                                                 45 Le Thanh Ton St. District 1

                                                                                                 Ho Chi Minh City

                                                                                                 March 15th, 2017

Dear Sir/Madam,

I have searched about your scholarship fund on your website. I am very interested in applying for the $5,000 scholarship of your university. Would you please provide me more information about the deadline and admission requirements to get this scholarship?

I would be happy to supply further information about myself if necessary. 

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Le Tran

Lời kết

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Writing Unit 5 Higher Education chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Giáo dục bậc cao. Các em hãy cố gắng luyện tập thêm bài trắc nghiệm Unit 5 Lớp 12 Writing để phát triển kỹ năng viết về đề tài giáo dục cao cấp. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học Writing này các em chuyển qua bài học mới Unit 5 Higher Education - Language Focus kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

Được đề xuất cho bạn